Home / Αγροτικά / Σε ποιες περιοχές παίρνεις επιδότηση για μια πενταετία χωρίς να συγκομίσεις το χωράφι σου

Σε ποιες περιοχές παίρνεις επιδότηση για μια πενταετία χωρίς να συγκομίσεις το χωράφι σου

Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα στη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, αλλά στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική δημιουργεί και ευκαιρίες για περισσότερες επιδοτήσεις. Έτσι, πέρα από την “πράσινη ενίσχυση” που παίρνουν από φέτος όσοι παραγωγοί τηρούν ελάχιστα φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια, υπάρχουν και κάποια φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα που επιδοτούν τους καλλιεργητές, ώστε να μη συγκομίζουν την παραγωγή τους!

Βέβαια, αυτό ισχύει, για παράδειγμα στην περίπτωση του Μέτρου “Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας” μόνο για όσους έχουν χωράφια εντός των ειδικών ζωνών προστασίας, όπως έχουν οριστεί από την Ελλάδα και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. Τα ποσά της επιδότησης για μια πενταετία και τα προϊόντα που μπορούν να σπείρουν σε αυτά τα χωράφια οι καλλιεργητές είναι (σε ευρώ/στρέμμα):

Ομάδα καλλιέργειας Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Αιγαίο
Σιτηρά (χειμερινά) 4,2 3,4 3,5 3,5
Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 17,6 14,3 14,3 14,3

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που υποβάλαμε ως χώρα και εγκρίθηκε από την Κομισιόν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

«Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του ρόλου των αγροτικών γαιών ως ενδιαίτημα της άγριας ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλιση τροφής με την εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο τμήμα των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Η έκταση που δεν συγκομίζεται αποτελεί περιοχή τροφοδοσίας για την ορνιθοπανίδα προσφέροντας φυτική τροφή (σπόροι και άλλα μέρη του φυτού) αλλά και περιοχή προσέλκυσης εντόμων που πολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων για την ορνιθοπανίδα εντόμων και προνυμφών. Ειδικά μερικά δίπτερα ελκύονται από τα ψυχανθή και γεννούν τα αυγά σε σημεία που υπάρχει αφθονία αφίδων για τις προνύμφες τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο πληθυσμός των βλαβερών για την καλλιέργεια αφίδων.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή.

Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας για τα πουλιά (Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds). Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας καλύπτουν 2.952.476 Ηa, περίπου το 21,1% της έκτασης της χώρας όπως φαίνεται στο σχετικό Χάρτη (Περιοχές εφαρμογής της δράσης Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας) και αποτελούν βιότοπο 37 σημαντικών σπάνιων ή απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων 29 είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ως είδη προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είδος στήριξης

Η ενίσχυση αποζημιώνει τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Η προστατευόμενη καλλιεργούμενη περιοχή γύρω από τις λίμνες Πρέσπες είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο Μέτρο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

Όροι επιλεξιμότητας

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου
  • Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης
  • Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης»

πηγή: agro24.gr
Πέτρος Αλεξανδρής