Home / Αγροτικά / Αύξηση προϋπολογισμού για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ το 2017

Αύξηση προϋπολογισμού για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ το 2017

Το 2017 οι παραγωγοί της ΕΕ θα λάβουν αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 133 εκατ. EUR προκειμένου να προωθήσουν τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ εντός και εκτός ΕΕ και να συνεχίσουν την αναζήτηση νέων αγορών.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ για το 2017 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 133 εκατ. EUR, έναντι 111 εκατ. EUR που διατέθηκαν για το 2016. Από το εν λόγω ποσό θα συγχρηματοδοτηθούν διάφορα προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία θα στοχεύουν τρίτες χώρες και περιφέρειες, μεταξύ άλλων την Κίνα, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία. Ο προσανατολισμός αυτός υποστηρίζει την ώθηση που δόθηκε στις αρχές του έτους με την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Επιτρόπου κ. Hogan για την αναζήτηση νέων αγορών και τη στήριξη της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ στο εξωτερικό.

Επιστρέφοντας από την επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποίησε στο Βιετνάμ και την Ινδονησία, ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης κ. Phil Hogan δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα νέα προγράμματα, ειδικότερα στο πλαίσιο των δυσκολιών που γνώρισε πρόσφατα η αγορά. Μόλις επέστρεψα από περιοδεία στην Ασία στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής, και έχω εκπλαγεί από το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι εισαγωγείς και οι καταναλωτές σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Η περαιτέρω επέκταση των προγραμμάτων προώθησης το επόμενο έτος είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα συμβάλει και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής. Μια αύξηση των εξαγωγών κατά 1 δισ. EUR διαπιστώνουμε ότι υποστηρίζει περίπου 14 000 θέσεις εργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι περιλαμβάνεται μια νέα πρωτοβουλία για την προώθηση των προϊόντων βιώσιμης γεωργίας.»

Τον Ιανουάριο του 2017, το αργότερο, θα δρομολογηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού προώθησης του 2017. Οι προτείνουσες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση, και οι εκστρατείες τους, που καλύπτουν συνήθως περίοδο τριών ετών, θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό που κυμαίνεται από 70 % έως 85 %.

Ο προϋπολογισμός για το 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. EUR του τρέχοντος έτους, επισημαίνοντας τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Η εκστρατεία προώθησης του 2016 συνεχίζει την πετυχημένη της πορεία, καθώς οι τελικοί δικαιούχοι έχουν επιλεγεί και θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τις εκστρατείες τους στις αρχές του επόμενου έτους. Από τις επιλεγμένες εκστρατείες, 60 από τις οποίες είναι ενιαία προγράμματα και 6 “πολυπρογράμματα”*, προκύπτει μια πιο διαφοροποιημένη και ευρύτερη προβολή από ποτέ. Ειδικότερα, καλύπτουν 32 τρίτες χώρες, σε σύγκριση με 23 το προηγούμενο έτος, και εντός των δύο σημαντικότερων προορισμών, των ΗΠΑ και της Κίνας, υπερβαίνουν κατά πολύ τις πλέον στοχευόμενες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου. Τα προϊόντα που θα διαφημιστούν περισσότερο στις εκστρατείες είναι τα οπωροκηπευτικά (ποσοστό 30 % των προγραμμάτων) και ακολουθούν το κρέας (17 %) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (15 %). Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν τη σημασία της πολιτικής προώθησης για τη στήριξη τομέων που είναι αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις στην αγορά, όπως είναι το τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων και ο τομέας του χοίρειου κρέατος.

Ενημερωτικό γράφημα της πολιτικής προώθησης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προώθησης γεωργικών προϊόντων θα βρείτε εδώ.
Ιστορικό για το πρόγραμμα εργασίας προώθησης του 2017

Το επόμενο έτος προβλέπονται ορισμένες αλλαγές όσον αφορά την προώθηση. Εκτός από τον αυξημένο προϋπολογισμό για το 2017 – 133 εκατ. EUR σε σύγκριση με 111 εκατ. EUR το 2016, με ποσοστό συγχρηματοδότησης που κυμαίνεται από 70 % έως 85 % – επιπλέον ποσό 9,5 εκατ. EUR θα διατεθεί για ενέργειες προώθησης υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (π.χ. περίπτερα της ΕΕ σε εκθέσεις σε τρίτες χώρες, αποστολές υψηλού επιπέδου). Περίπου 63 εκατ. EUR προορίζονται για απλά προγράμματα προώθησης σε αγορές τρίτων χωρών. Το σχέδιο δίδει εκ νέου έμφαση στα προϊόντα στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας της ΕΕ, από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και από τη βιολογική παραγωγή, αλλά περιλαμβάνει και ειδικά στοιχεία για τομείς που πλήττονται από προβλήματα στην αγορά, όπως ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου και βοείου κρέατος και διατίθεται επιπλέον ποσό 4,5 εκατ. EUR για τομείς που αντιμετωπίζουν αιφνίδιες κρίσεις. Ένα άλλο νέο στοιχείο για το 2017 είναι μια παροχή (15 εκατ. EUR) για προγράμματα προώθησης που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και τον ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία όσον αφορά τη δράση για το κλίμα στην εσωτερική αγορά.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017 θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2017 το αργότερο.

  Προβλεπόμενα ποσά – σε εκατ. EUR
ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στην εσωτερική αγορά 22,5
1. Συστήματα ποιότητας 12,375
2. Γενικά 10,125
ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σε τρίτες χώρες 63
3. Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία 14,75
4. ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό 11,6
5. Αφρική, Μέση Ανατολή 8,45
6. Άλλες περιοχές 11,6
7. Γαλακτοκομικά προϊόντα και χοίρειο κρέας 12,6
8. Βόειο κρέας 4
Διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 4,5
Σύνολο ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 90
ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκατ. EUR
Προγράμματα που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη γεωργία και τον ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία όσον αφορά τη δράση για το κλίμα στην εσωτερική αγορά. 15,05
Πληροφόρηση για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ: 15,05
Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών γεωργικών ειδών διατροφής 12,9
Σύνολο ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 133
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής 9,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 142,5

 

*Απλό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα προώθησης που υποβάλλεται από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος. Πολυπρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο προτείνουσες οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

πηγή: agrocapital.gr